หน้าแรก เกี่ยวกับสาขา ข้อมูลหลักสูตร ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ติดต่อสาขา
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับสาขา
 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 

 

ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
          1.1  ปรัชญา
                 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในเชิงตัวเลข มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและภาษาเพื่อการสื่อสารในงานด้านโลจิสติกส์ สามารถไปปรับใช้กับการทำงานและพร้อมที่จะเข้าสู่สถานประกอบการอย่างสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 
“สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในเชิงตัวเลขด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
และพร้อมที่จะก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต”
 
          1.2  ความสำคัญ
            การจัดการโลจิสติกส์ ถือเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่มีความสำคัญอย่างมากในโลกธุรกิจปัจจุบันที่ส่งผลให้ธุรกิจมีการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการเปิดเสรีทางการค้าส่งผลให้ภาคธุรกิจ ต้องยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การสื่อสาร การขนส่ง ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตทั้งสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝีมือ การจัดการโลจิสติกส์ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการใช้เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในเชิงตัวเลขด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และพร้อมที่จะก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรและการพัฒนาทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการณ์ได้          
 
          1.3  วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
                 1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
                          1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคม มีความเป็นผู้นำ และโลกทัศน์กว้างไกล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะต้องมีวินัยและความซื่อสัตย์สูง
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ และมีความรู้พื้นฐานที่จะค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
3) ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาทางด้านตัวเลขในงานโลจิสติกส์ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยนำหลักการที่เรียนไปประยุกต์เพื่อการแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ในสถานการณ์จริงได้ทุกสถานการณ์และอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์สำหรับการดำรงชีพ และจะต้องตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมด้วย
4) ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
                 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
                1) มีทักษะในการคำนวณและนำมาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน2) สามารถจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าได้ โดยมีต้นทุนต่ำที่สุดได้
                         3) สามารถวางแผนการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังโดยให้ต้นทุนต่ำที่สุดได้
                         4) สามารถบริหารงานจัดซื้อสินค้าโดยให้ต้นทุนต่ำที่สุดได้
                         5) มีทักษะในการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

 

ปรัชญา

 

 

“สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในเชิงตัวเลขด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
และพร้อมที่จะก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต”

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

เป็นนักการจัดการโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพด้านวิชาการ คุณธรรม และมีความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพทางด้านการจัดการโลจิสติกส์เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้

 

 

พันธกิจ

 

 

พัฒนานิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในระดับสากล ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโลจิสติกส์ทางธุรกิจได้จริง

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.