หน้าแรก เกี่ยวกับสาขา ข้อมูลหลักสูตร ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ติดต่อสาขา
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับสาขา
 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 

 

ความสำคัญ

จากการแข่งขันทางการตลาดทั้งในและระหว่างประเทศที่รุนแรงในปัจจุบัน การจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการวางแผนสนับสนุน การควบคุมการไหลเวียนของสินค้า บริการ ข้อมูล การเงิน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า การผลิต การขนส่งไปยังจุดที่มีการใช้งานหรือการบริโภค

วิทยาลัยราชพฤกษ์ได้เปิดการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 อีกทั้งมีทรัพยากรด้านต่างๆ ที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยได้นำจุดแข็งด้านต่างๆ ของวิทยาลัย เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์การสอน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และการนำองค์ความรู้ทีมีอยู่ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวมถึงในคณะอื่นๆ เช่น คณะการบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และจากบุคลากรผู้สอนภาษาต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา ทำให้วิทยาลัยราชพฤกษ์มีความพร้อมที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการโลจิสติกส์ทั้งใน และระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคม มีความเป็นผู้นำ และโลกทัศน์กว้างไกล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะต้องมีวินัยและความซื่อสัตย์สูง

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ และมีความรู้พื้นฐานที่จะค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

3. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยนำหลักการที่เรียนไปประยุกต์เพื่อการแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ในสถานการณ์จริงได้ทุกสถานการณ์ และอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์สำหรับการดำรงชีพ และจะต้องตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมด้วย

4. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

5. เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 

 

ปรัชญา

 

 

เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีความรู้และความชำนาญในการจัดการโลจิสติกส์ในระดับสากล เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโลจิสติกส์ได้จริง ดังปรัชญาที่ว่า

คุณภาพของการจัดการโลจิสติกส์คุณธรรมของบัณฑิต นำธุรกิจสู่สากล”

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

เป็นนักการจัดการโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพด้านวิชาการ คุณธรรม และมีความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพทางด้านการจัดการโลจิสติกส์เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้

 

 

พันธกิจ

 

 

พัฒนานิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในระดับสากล ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโลจิสติกส์ทางธุรกิจได้จริง

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.