หน้าแรก เกี่ยวกับสาขา ข้อมูลหลักสูตร ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ติดต่อสาขา
หน้าแรก   >   ข้อมูลหลักสูตร   >   การจัดการโลจิสติกส์
 
ข้อมูลหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
การจัดการโลจิสติกส์
 
การจัดการโลจิสติกส์
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
Bachelor of Business Administration (Logistics Management)
บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)
B.B.A. (Logistics Management)

ปรัชญา
"คุณภาพของการจัดการโลจิสติกส์ คุณธรรมของบัณฑิต นำธุรกิจสู่สากล"

เป้าหมาย
พัฒนานักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชนในระดับสากล ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโลจิสติกส์ทางธุรกิจได้จริง
โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์        9      หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                                  12    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์          9      หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ                1      หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน                                               45    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                      30    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเลือก                                       15     หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระในกิจกรรมต่างๆ ของโลจิสติกส์ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินค้าคงคลัง การขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ การคลังสินค้าและการกระจายสินค้า สารสนเทศในงานโลจิสติกส์ รวมทั้งการบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น

 

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.