หน้าแรก เกี่ยวกับสาขา ข้อมูลหลักสูตร ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ติดต่อสาขา
หน้าแรก   >   ข้อมูลหลักสูตร   >   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 
ข้อมูลหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ
ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
          1.1  ปรัชญา
                 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในเชิงตัวเลข มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและภาษาเพื่อการสื่อสารในงานด้านโลจิสติกส์ สามารถไปปรับใช้กับการทำงานและพร้อมที่จะเข้าสู่สถานประกอบการอย่างสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 
“สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในเชิงตัวเลขด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
และพร้อมที่จะก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต”
 
          1.2  ความสำคัญ
            การจัดการโลจิสติกส์ ถือเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่มีความสำคัญอย่างมากในโลกธุรกิจปัจจุบันที่ส่งผลให้ธุรกิจมีการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการเปิดเสรีทางการค้าส่งผลให้ภาคธุรกิจ ต้องยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การสื่อสาร การขนส่ง ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตทั้งสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝีมือ การจัดการโลจิสติกส์ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการใช้เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในเชิงตัวเลขด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และพร้อมที่จะก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรและการพัฒนาทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการณ์ได้          
 
          1.3  วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
                 1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
                          1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคม มีความเป็นผู้นำ และโลกทัศน์กว้างไกล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะต้องมีวินัยและความซื่อสัตย์สูง
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ และมีความรู้พื้นฐานที่จะค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
3) ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาทางด้านตัวเลขในงานโลจิสติกส์ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยนำหลักการที่เรียนไปประยุกต์เพื่อการแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ในสถานการณ์จริงได้ทุกสถานการณ์และอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์สำหรับการดำรงชีพ และจะต้องตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมด้วย
4) ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
                 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
                1) มีทักษะในการคำนวณและนำมาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน2) สามารถจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าได้ โดยมีต้นทุนต่ำที่สุดได้
                         3) สามารถวางแผนการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังโดยให้ต้นทุนต่ำที่สุดได้
                         4) สามารถบริหารงานจัดซื้อสินค้าโดยให้ต้นทุนต่ำที่สุดได้
                         5) มีทักษะในการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          ไม่น้อยกว่า                 30      หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่า                 90      หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า                 6        หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    ไม่น้อยกว่า                 30      หน่วยกิต
          - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                ไม่น้อยกว่า                   9        หน่วยกิต
          - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์               ไม่น้อยกว่า                    6        หน่วยกิต
          - กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์               ไม่น้อยกว่า                    9        หน่วยกิต
          - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                ไม่น้อยกว่า                    6       หน่วยกิต
            วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ                          ไม่น้อยกว่า                 90     หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน                                   ไม่น้อยกว่า                  39      หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ                            ไม่น้อยกว่า                  36     หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก                             ไม่น้อยกว่า                 15      หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        6       หน่วยกิต
 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ นักวิเคราะห์ หรือนักบริหารภายใน กระทรวงคมนาคม กรมศุลกากร หรือเป็นพนักงาน บุคลากร หรือผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2.ปฏิบัติงานในองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ พนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้จัดการ ฝ่าย
โลจิสติกส์ ซัพพลายเชน จัดซื้อจัดจ้าง การขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ คลังสินค้าและการกระจายสินค้า การวางแผนการผลิต หรือการบริการลูกค้า
3.การประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ตัวแทนออกของ บริษัทขนส่ง ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า กิจการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า หรือธุรกิจนำเข้าและส่งออก   

 

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.