หน้าแรก เกี่ยวกับสาขา ข้อมูลหลักสูตร ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ติดต่อสาขา
หน้าแรก   >   คณาจารย์ประจำหลักสูตร
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

  การจัดการโลจิสติกส์
 
 •  
   

   

  อ.สุภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน์
  อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์

    อ.สุภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  วท.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ณัตพร ไชยเสนา
  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

    อาจารย์ณัตพร ไชยเสนา
  วุฒิการศึกษา
  วท.ม.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์อุทุมพร อยู่สุข
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  คณะบริหารธุรกิจ

    อาจารย์อุทุมพร อยู่สุข
  วุฒิการศึกษา
  วท.ม.การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ภูวณ อัษวกรนิฤางกูร
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

    อาจารย์ภูวณ อัษวกรนิฤางกูร
  วุฒิการศึกษา
  วท.ม.( สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
  บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ (English Program) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ช่อทิพย์ ลือไชยวุฒิ
  อ.ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

    อ.ช่อทิพย์ ลือไชยวุฒิ
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.